Neuropsykiatrisk utredning

Om det finns misstanke om att ditt barn eller tonåring har autism eller ADHD eller om du undrar kring ditt barns begåvning/inlärningsförmåga så tar Lidingö Psykologi emot barn och vuxna för utredning. Eller om du själv har behov av neuropsykiatrisk utredning så erbjuder Lidingö Psykologi det.För vuxna har  vi inget avtal med kommun eller landsting så privatpersoner betalar utredningen på egen hand. Vi samarbetar med JeWe som har landstingsavtal gällande utredning av barn- och ungdomar. För utredning då det gäller barn och ungdomar som inte bekostas av privatperson krävs remiss från BUP eller barnläkaremottagning. För detaljerad information avseende vad som gäller vid remiss se https://vardgivarguiden.se/globalassets/avtal/vardavtal/lou/rutiner-remittering-neuropsykiatrisk-eller-kognitiv-utredning.pdf.

Vi har i stort sett ingen väntetid för utredningar så en utredning kan oftast påbörjas inom två veckor

Neuropsykiatrisk utredning

Lidingö Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för vuxna, barn och ungdomar. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå. Utredningarna genomförs av psykolog och en läkare. En neuropsykiatrisk utredning  för barn och ungdomar innehåller följande.

  • Genomgång av eventuell tidigare utredning såsom psykologbedömning, dyslexiutredning
  • Genomgång av tidigare journaler såsom förlossningsjournal, BVC- och skolhälsojournal, pedagogisk kartläggning från skolan
  • Intervju med föräldrar (anamnes)
  • Intervju med förskolepersonal/lärare
  • Skattningsformulär
  • Neuropsykologisk testning
  • Läkarbedömning
  • Muntlig återgivning av utredningens resultat till barnet/ungdomen, föräldrar och förskola/skola och rekommendationer
  • Skriftligt utlåtande en sammanfattning av utredningens resultat och rekommendationer
  • I vissa fall läkarintyg till föräldrar för möjlighet att söka vårdbidrag

Psykologutredning i skolan

En psykologutredning i skolan syftar till att på ett bättre sätt förstå en elevs egna förutsättningar och förmågor. Utredningen initieras på uppdrag av ansvarig för elevhälsan efter samtycke från vårdnadshavare. I en psykologutredning ingår oftast en begåvningsbedömning, observation av barnet i skolmiljö samt intervju med föräldrar och lärare. Resultat och rekommendationer sammanfattas sedan i ett skriftligt utlåtande

Begåvningsbedömning

Barn som är extra begåvade kan ofta problem i skolan då deras begåvning gör att de tappar tålamodet vid enkla uppgifter. Det är först på senare år som begreppet särbegåvning har etablerats, och fortfarande är det ganska okänt för många, och säkert också omdiskuterat.

Det handlar om personer med en hög IQ som lär sig ovanlig snabbt, är logiska och intellektuellt nyfikna och har en förmåga till analytiskt tänkande. De är ofta kreativa, odlar specialintressen och ifrågasätter inte sällan regler och auktoriteter.

För att ta reda på IQ-nivån på ett tillförlitligt sätt görs testning hos psykolog med ett standardiserat begåvningstest. Lidingö psykologi erbjuder begåvningstester tester vilka tar ca 2 timmar att administrera varpå man får muntlig och skriftlig återgivning av resultatet och rekommendationer.